Podpora vzdelávania a výchovy k ľudským právam na stredných odborných školách

Projekt Helsinského výboru mladým vznikol z túžby rozširovať hodnoty demokracie a tolerancie postavenej na úcte k ľudskej dôstojnosti medzi mladých ľudí na Slovensku. Vnímame nutnosť stavať mosty medzi rôznymi názormi a zmierňovať tak polarizáciu spoločnosti. V spoločnosti, ktorá nemá úctu k dôstojnosti iných ľudí totiž mier nie je možný. Práve mierové spolunažívanie sa nevyhnutne spája so vzdelávaním k ľudským právam a demokratickým hodnotám, pretože iba prostredníctvom rešpektovania práv druhej osoby vieme prekonávať naše rozdiely.

Projekt je zameraný na 7 stredných odborných škôl, na ktorých prebehnú 2 vzdelávacie podujatia formou interaktívnych workshopov. Práve tieto školy majú totiž vymedzený nepomerne menší čas v rámci vyučovacieho procesu na preberanie tém súvisiacich s demokraciou a ľudskými právami. Väčšina aktivít sa zameriava na gymnázia, a stredné odborné školy tak často nemôžu poskytnúť príležitosti svojim študentom na hlbšie vzdelanie sa v daných oblastiach.

Naším cieľom je vychovávať mládež k aktívnemu demokratickému občianstvu. Formou zážitkového interaktívneho vzdelávania chceme búrať predsudky a stereotypy, ktoré mnohokrát máme. Naviac iniciatíva vychádzala aj od samotných učiteľov, ktorí vnímali deficit vzdelávania v oblasti ľudských práv a demokracie a to najmä po dlhých mesiacoch pandémie, kedy študenti nemali veľa príležitostí diskutovať na dané témy.

Vybrané boli primárne „biele miesta“ – regióny a okresy, kde bolo pokrytie týchto tém minimálne, ba priam až absentovalo. Prostredníctvom workshopov a diskusií so študentmi chceme zároveň mapovať ľudskoprávne povedomie medzi stredoškolákmi v rôznych regiónoch Slovenska.

Vzdelávanie bude sprevádzané aj tvorbou učebných materiálov pre stredoškolských učiteľov a študentov. Pedagógom rovnako poskytneme možnosť zúčastniť sa na vzdelávacom podujatí, počas ktorého môžu nadobudnúť nové učiteľské zručnosti v oblasti interaktívneho vzdelávania o ľudských právach a demokracii. Výstupom projektu bude publikácia zaoberajúca sa mierou povedomia o ľudskoprávnych témach a vnímaním kvality demokracie medzi študentmi SOŠ.

Do realizácie workshopov sme sa rozhodli zapojiť aj vysokoškolských študentov, ktorí sú si vekovo blízki so žiakmi, a teda aj vedia lepšie porozumieť problémom, s ktorými sa títo mladí ľudia stretávajú. Zámerom je viesť podnetnú a konštruktívnu diskusiu s mladými, keďže mnohí zdieľajú pocit, že často nemajú priestor vyjadriť ich obavy a znepokojenie z aktuálnej spoločensko-politickej situácie.

Vnímame potrebu dávať väčší priestor mladým ľuďom vyjadriť sa, počúvať, čo ich trápi a aké problémy musia riešiť. Je nutné viesť s mladými diskusiu, pýtať sa na ich názory a vytvárať priestor, kde sa budú cítiť vypočutí. Napokon ako inak chceme budovať generáciu angažovaných ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našej krajiny?

Projekt je uskutočnení v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR.