Misia

Hlavným cieľom a poslaním Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku (HVS) je zvyšovanie povedomia o ľudských právach a celkové zlepšovanie ľudskoprávneho prostredia na Slovensku. Staviame na odkaze a hodnotách Novembra 89, preto ako hlavnú prioritu vnímame potrebu chrániť ľudské práva, slobodu a demokraciu. Už takmer 30 rokov poukazujeme na porušovanie ľudských práv a vzdelávame k demokratickému občianstvu a tolerancii. Veríme, že nevyhnutnou podmienkou pre spoločnosť, ktorá si váži mier, spravodlivosť a slobodu je úcta k ľudskej dôstojnosti. Našou víziou je budovať krajinu, kde sú základné práva a slobody chránené.

Prostredníctvom seminárov, workshopov, konferencií a publikačnou činnosťou vzdelávame mladých ľudí k demokratickým hodnotám garantujúcim rešpektovanie ľudských práv. HVS naviac monitoruje ľudskoprávnu situáciu na Slovensku čoho dôsledkom je angažovanie sa na tvorbe verejných politík súvisiacich so záväzkami v oblasti ľudských práv a pôsobenie v poradných orgánoch vlády.

HVS pokračuje v tradíciách pôvodného Slovenského helsinského výboru, založeného v roku 1993. Helsinské hnutie vzniklo v osemdesiatych rokoch minulého storočia ako občianska odozva na humanitárne a ľudskoprávne záväzky, ku ktorým sa štáty nášho kontinentu zaviazali na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE). Tá sa konala v Helsinkách roku 1975.

Po páde berlínskeho múru roku 1989 signatárske štáty Helsinského dokumentu opätovne potvrdili svoje ľudskoprávne záväzky prijatím Dokumentu o ľudskej dimenzii KBSE v júni 1990 v Kodani. Katalóg ľudských práv obsiahnutý v tomto dokumente, spolu so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN a Európskym dohovorom o ochrane základných práv a slobôd Rady Európy tvoril základ pre Listinu práv a slobôd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Tá bola neskôr takmer v totožnej podobe včlenená do Ústavy Slovenskej republiky prijatej 1. septembra 1992.

Mottom obnoveného helsinského hnutia je prvý odsek kodanského dokumentu: „Zúčastnené štáty vyjadrujú svoje presvedčenie, že ochrana a podpora ľudských práv a základných slobôd je jedným z hlavných cieľov vládnutia, a potvrdzujú, že uznanie týchto práv a slobôd tvorí základ slobody, spravodlivosti a mieru.“ 

Tak ako ostatné helsinské výbory, aj Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku bude štátu neustále pripomínať tento jeho záväzok.