Projekt AmbEDK

Projekt Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry je spoločným projektom Academie Istropolitana Nova a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku. Helsinský výbor je zodpovedný za jednu zo štyroch hlavných aktivít projektu, pričom jeho expertky a experti sa aktívne zapájajú aj do ostatných aktivít.

Projekt si dáva za úlohu pripraviť mladých ľudí, najmä prvovoličov a prvovoličky na život v demokratickej občianskej spoločnosti. Cieľom je zvyšovať informovanosť mladých ľudí a ich motiváciu ísť voliť, či inak participovať na verejnom živote a viesť ich k  pozitívnemu ovplyvňovaniu aktuálneho stavu spoločnosti. Pozornosť je upriamená na zoznámenie prvovoličov s ich ľudskými právami a občianskymi povinnosťami.

Ambíciou je osloviť a prepojiť 3000 študentov a učiteľov po celom Slovensku. Projekt vytvára platformu ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry – aktívnych, vzdelaných a informovaných ľudí, ktorí budú mať záujem podporovať demokraciu a európske smerovanie Slovenskej republiky.

Pridanou hodnotou projektu je, že oslovuje študentov a učiteľov zo všetkých typov škôl. Nevynecháva pritom žiaden z regiónov Slovenska a snaží sa pôsobiť aj na tzv. bielych miestach, kde je formálne či neformálne občianske vzdelávanie málo rozvinuté. Projekt sa stavia k občianskemu vzdelávaniu a participácii komplexným spôsobom. Poskytuje kľúčové vedomosti, znalosti a zručnosti v systémových súvislostiach a kontextoch.

Ciele projektu budú naplnené pomocou nasledovných aktivít:

  • Vedecké čajovne – prednášky vedené expertmi a expertkami z akademickej obce a verejnoprávnej praxe, doplnené workshopmi cielenými osobitne na študentov a zvlášť na pedagógov.
  • Celoštátne stretnutia platforiem v témach demokracie, ľudských práv a európskych hodnôt, ktoré slúžia na sieťovanie a výmenu skúseností a informácií medzi členmi a členkami budovaných platforiem.
  • Vytvorenie online priestoru, webovej stránky projektu, ktorá bude združovať informačný a vzdelávací obsah a taktiež poskytovať priestor k diskusii a výmene názorov.
  • Organizácia simulovaných eurovolieb na vybranej vzorke škôl, s cieľom podnietiť študentov k hlbšiemu uvažovaniu o celoeurópskom kontexte volieb tým, že nebudú voliť slovenské, ale európske strany.
  • Sociologický prieskum, ktorý bude skúmať hlbšie motivácie a príčiny postojov mládeže v hodnotových otázkach. Získané dáta budú využité pre tvorbu metodických nástrojov, ktoré by mohli usmerniť mladých ľudí k osvojovaniu si hodnôt európskej demokratickej kultúry.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa spadajúceho pod Ministerstvom vnútra SR. Výzvy bola určená mimovládnym organizáciám na podporu občianskej participácie a informovanosti. Príspevok z celého grantu pre Helsinský výbor činí 100 tisíc eur pre časové obdobie od 1. septembra 2018 do 31. augusta 2020.

Podrobné informácie o priebehu projektu sa nachádzajú na stránke Academie Istropolitana Nova.