Ľudia

PREDSEDNÍČKA

JUDr. Sylvia Tiryaki, PhD.

Po skončení štúdia na PF UK v Bratislave v roku 1996 vykonávala právnickú prax do roku 2002. Bola zástupkyňou vedúceho katedry Medzinárodných vzťahov na Istanbul Kültür University, kde prednášala Medzinárodné právo, Ľudské práva a Medzinárodné konflikty (2003-2017). Koordinátorka medzinárodných projektov v Tureckej nadácii ekonomických a spoločenských štúdií (TESEV, 2003-2008), spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka Globálneho centra pre politické trendy (GPoT Center v Istanbule, 2008-2018), Associate Fellow pre Blízky Východ v GLOBSEC (od roku 2020) a externá poradkyňa a analytička pre Blízky Východ a Turecko na KAMI MZVaEZ SR (2018-2021). Od roku 2019 prednáša Medzinárodné právo a Ľudské práva na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA).

PODPREDSEDNÍČKA

Mgr. Dagmar Kusá, PhD.

Je členkou vedenia a pedagogičkou na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). PhD z politických vied získala na Boston University. Pracovala aj v pôvodnom Slovenskom Helsinskom výbore do roku 2004. Od roku 2004 je programovou riaditeľkou v Bostonian International Center for Conciliation, kde pôsobí ako trénerka v oblasti transformácie konfliktov spätých s identitou. Takisto pôsobí ako národná expertka pre občianstvo v European Democratic Observatory a je spoluorganizátorkou svetovej výročne Moslimsko-židovskej konferencie.

PODPREDSEDA

PhDr. Peter Guráň, PhD.

Bol zástupcom SR vo Výbore pre práva dieťaťa OSN v rokoch 2009 – 2017, podpredsedom Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a generálnym riaditeľom Sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR (1999- 2005). Bol vedúcim odboru výskumu a práv detí SNSĽP (2005- 2011) a je autorom a spoluautorom mnohých domácich a zahraničných publikácií v oblasti rodiny a práv detí. Prednáša na Trnavskej univerzite.

ČLEN PREDSTAVENSTVA

JUDr. Ján Šikuta, PhD.

Po skončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1983  absolvoval na Oxfordskej univerzite štúdium zamerané na ľudské práva, humanitárne a azylové právo. Je absolventom viacerých špecializovaných kurzov zameraných na ľudské práva, komunikáciu, vyjednávanie organizované OSN. V roku 2009 ukončil svoje doktorandské štúdium na Paneurópskej Vysokej škole práva v Bratislave. Boli mu udelené pamätné medaily Univerzitou v Bari, Najvyšším správnym súdom Poľskej republiky, Univerzitou Komenského a Európskou justičnou vzdelávacou sieťou sudcov a prokurátorov Európskej únie. Od roku 1986 začal pracovať ako sudca na Okresnom súde v Bratislave, neskôr ako sudca na Krajskom súde v Bratislave. V rokoch 2004-2015 pôsobil ako sudca na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Od roku 2020 je predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a členom Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Viliam Figusch, CSc.

Pôvodným povolaním chemik. Po skončení vedeckej prípravy pracoval ako vedecký pracovník Ústavu anorganickej chémie SAV a od roku 1993 sa venuje problematike Európskej ochrany ľudských práv. Bol riaditeľom Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave (1993-2010) a je aktívnym členom celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv.

ČLENKA PREDSTAVENSTVA

PhDr. Dagmar Horná, PhD.

Politologička, spoluzakladateľka Olympiády ľudských práv a predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv(od r. 2013). Predsedníčka OLYMP (od 2018), členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (od 2014), členka Komisie pri MV OPĽZ pre PO 1 Vzdelávanie (od 2015), členka a podpredsedníčka Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva (2019-2022), členka Sekcie vzdelávania Slovenskej komisie pre UNESCO (od 1993), spoluzakladateľka a externá spolupracovníčka Katedry politológie Filozofickej fakulty (1990) a UNESCO Katedry pre ľudskoprávne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave (1992); spoluzakladateľka a členka predstavenstva Helsinský výboru, odborná garantka projektu Rozvoj európskej demokratickej kultúry/EUQ (Erasmus+ Programme Jean Monnet, 2022-2024).

ČLEN PREDSTAVENSTVA

JUDr. Michal Davala, Ph.D., LL.M.

Právnik v oblasti medzinárodného a európskeho práva so zameraním na ľudské práva. Študoval na Univerzite v Aberdeene v Škótsku (LL.M., 2010) a na Masarykovej univerzite v Brne (Ph.D., 2012). Absolvoval študijné a výskumné pobyty na Haagskej akadémii pre medzinárodné právo a na Medzinárodnom inštitúte pre ľudské práva v Štrasburgu. Pracoval na Odbore aproximácie práva Úradu vlády SR, kde sa venoval oblasti medzinárodnej spolupráce, legislatíve a práva Európskej únie. V súčasnosti pracuje v advokácii a spolupracuje s Amnesty International na Slovensku.

In memoriam

ČESTNÝ PREDSEDA HELSINSKÉHO VÝBORU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA NA SLOVENSKU, IN MEMORIAM

Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

Prof. Miroslav Kusý bol zakladateľom a prvým predsedom pôvodného Slovenského helsinského výboru v roku 1993. Prvý helsinský výbor na Slovensku ukončil činnosť v roku 2004. Po založení Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku sa prof. Kusý stal jeho čestným predsedom. Profesor Kusý bol pôvodne marxistický filozof, ktorý sa dostal do pozície demokratického socializmu. Po roku 1968 bol vylúčený z KSČ pre svoje postoje voči okupácii Československa a normalizačným tendenciám vtedajšieho režimu. Bol jedným z prvých signatárov Charty 77. Bol prenasledovaný, sledovaný Štátnou bezpečnosťou, dokonca aj väznený. V tomto období pracoval ako robotník. Po revolúcii bol zvolený za rektora Univerzity Komenského. Spoluzakladal Slovenský helsinský výbor, Nadáciu Milana Šimečku, UNESCO Katedru pre ľudské práva na Univerzite Komenského a Olympiádu ľudských práv, ktorej bol dlhé roky predsedom a odborným gestorom. Vo svojej publikačnej, publicistickej a pedagogickej činnosti bol dôsledným zástancom princípov liberálnej demokracie a kultúry ľudských práv vrátane práv menšín. Je nositeľom najvyšších štátnych vyznamenaní Slovenskej republiky, Českej republiky i Maďarskej republiky. Profesor Kusý nás opustil 13. februára 2019 vo veku 88 rokov.