Medzinárodný deň pamiatky a dôstojnosti obetí zločinu genocídy a prevencie tohto zločinu.

Na základe rezolúcie 69/323 prijatej 29. septembra 2015 Valné zhromaždenie OSN oficiálne vyhlásilo 9. december za Medzinárodný deň pamiatky a dôstojnosti obetí zločinu genocídy a prevencie tohto zločinu.

Tento významný dátum pripomína výročie prijatia Dohovoru o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy Valným zhromaždením OSN 9. decembra 1948. Osobitný poradca OSN pre prevenciu genocídy každoročne organizuje rôzne podujatia pri príležitosti tohto medzinárodného dňa, ktorými sa vzdáva hold obetiam genocídy a uznáva prijatie dohovoru. Dohovor o genocíde z roku 1948 predstavuje medzník v medzinárodnom práve, pretože po prvýkrát formálne definuje zločin genocídy. V jeho preambule sa uznáva hlboký historický vplyv genocídy na ľudstvo a zdôrazňuje sa potreba medzinárodnej spolupráce na odstránenie tejto odsúdeniahodnej pohromy. Keďže dohovor doposiaľ ratifikovalo 153 štátov, dosiahnutie všeobecnej ratifikácie zostáva kľúčovým krokom k pokroku v oblasti prevencie genocídy. Okrem toho, že dohovor nariaďuje trestanie genocídy, kladie zásadný dôraz na povinnosť predchádzať tomuto zločinu.

Za posledných 75 rokov zohral Dohovor o genocíde kľúčovú úlohu pri formovaní medzinárodného trestného práva, zabezpečovaní zodpovednosti páchateľov a posilňovaní hlasov obetí. Zásady uvedené v dohovore zohrali kľúčovú úlohu v medzinárodných trestných tribunáloch a dnes je genocída uznaná ako jeden zo základných trestných činov spadajúcich pod jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu. Dohovor nielenže podporil vnútroštátne jurisdikcie pri vyvodzovaní zodpovednosti voči páchateľom, ale poskytol aj rámec na podporu systémov včasného varovania a katalyzáciu mechanizmov prevencie na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku v solidarite so slávnostným pripomenutím si Medzinárodného dňa pamiatky a dôstojnosti obetí zločinu genocídy stojí na strane obetí a pripája sa k celosvetovému spoločenstvu v zamyslení sa nad historickým významom tohto dňa. Uvedomujúc si trvalý význam Dohovoru o genocíde, potvrdzujeme svoj záväzok predchádzať genocíde a chrániť ľudské práva pre všetkých. Pri príležitosti 75. výročia dohovoru sa spoločne usilujme o vytvorenie sveta, v ktorom zásady zakotvené v tejto prelomovej dohode usmerňujú naše úsilie pri podpore mieru, spravodlivosti a dôstojnosti každého jednotlivca.