Dvojdňový vzdelávací workshop pre učiteľov

Helsinský výbor v spolupráci s univerzitou BISLA zorganizoval v dňoch 7.10. – 8.10. vzdelávacie podujatie pre stredoškolských učiteľov. Séria workshopov ponúkla vyučujúcim Občianskej náuky a príbuzných predmetov príležitosť na doplnenie si svojich vedomostí.

Išlo o sériu prednášok a praktických aktivít, ktoré poskytli učiteľom možnosť hlbšieho vzdelania sa v oblasti ľudských práv a demokracie, rovnako ako aj inovatívnych metód výučby. Cieľom bolo prepojenie učiteľov z rôznych regiónov a odovzdanie príkladov dobrej praxe vo vyučovacom procese.

Je potrebné si stále pripomínať dôležitosť demokracie a ľudských práv a najmä odovzdávať tieto hodnoty mladej generácií. Oni sú totiž budúcnosťou našej krajiny, nášho sveta. Ochrana ľudských práv a boj za demokratické hodnoty sú navyše v kontexte vojny na Ukrajine tak akútne, ako neboli od roku 1945.

Projekt Helsinský výbor mladým: podpora vzdelávania a výchovy k ľudským právam na stredných odborných školách je organizovaný v rámci dotačnej schémy Ministerstvo spravodlivosti SR na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.