Archív aktualít roku 2019

Stretnutie s výborom ECRI 18. novembra 2019

V dňoch 18. – 22. novembra boli na návšteve Slovenska v rámci šiesteho cyklu monitorovania členovia a členky Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (European Commission against Racsim and Intolerance – ECRI). ECRI je je jedným z ľudskoprávnych mechanizmov Rady Európy. Členmi delegácie ECRI boli Vitaliano Esposito (Taliansko) a pani Els Keytsman (Belgicko). Sekretariát ECRI bol zastúpený Wolframom Bechtelom.

Dňa 18. novembra 2019 sa delegácia ECRI stretla so zástupcami a zástupkyňami mimovládnych organizácií na Slovensku. Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku zastupoval na tomto stretnutí jeho predseda Kálmán Petőcz a právny poradca Michal Davala. Ďalej boli prítomní reprezentanti Nadácie otvorenej spoločnosti, Amnesty International Slovensko, Občan, demokracia a zodpovednosť, Ľudia proti rasizmu, Únia žodovských náboženských obcí a Africké kultúrne, informačné a integračné centrum.

Zástupcovia HVS sa pri svojich hodnoteniach sústredili na situáciu v oblasti procesných práv a na otázky vymáhateľnosti práva. Nízku úroveň politickej kultúry a z nej vyplývajúca nízka efektivita fungovania inštitúcií a aplikácie zákonov, ktoré sú v zásade – na papieri – na úrovni európskych štandardov.

Návšteva Rigy v rámci projektu ERAZMUS

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku sa od novembra 2019 zapája do ďalšieho projektu. Tentokrát ide o medzinárodný projekt v rámci programu ERASMUS, ktorého líderskou organizáciou je Baltic Human Rights Society v Rige.

Projekt je zameraný na ľudskoprávne vzdelávanie a osvetu, zúčastňujú sa ho organizácie zo siedmich štátov strednej Európy – Lotyšska, Poľska, Bulharska, Slovinska, Estónska. Hlavným produktom projektu je vytvorenie Príručky ľudských práv – Human Rights Guide, v anglickom a národnom jazyku.

V dňoch 19. – 21. novembra 2019 sme sa zúčastnili s kolegom Viliamom Figuschom úvodného koordinačného pracovného stretnutia. Konalo sa v réžii výkonnej riaditeľky Agnese Balode a hlavnej výskumníčky Ariny Melse. Na stretnutí sme podpísali kontrakt a oboznámili sme sa metodikou práce a realizácie jednotlivých aktivít.

Konferencia Občianskej platformy OBSE

Dňa 4. decembra 2019 sa v Bratislave v Hoteli Shaffron uskutočnila výročná konferencia Občianskej platformy Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá združuje niekoľko desiatok mimovládnych organizácií a ľudskoprávnych aktivistov zo štátov OBSE. Konferencia sa konala v predvečer zasadnutia Ministerskej rady OBSE, záverečného podujatia predsedníctva Slovenskej republiky v OBSE.

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku je členskou organizáciu Občianskej platformy OBSE. Jej predseda Kálmán Petőcz sa zúčastnil aj predchádzajúcich dvoch konferencií vo Viedni v decembri 2017 a v Miláne v decembri 2019. Na bratislavskej konferencii sa za Helsinský výbor okrem predsedu zúčastnil aj Michal Davala.

Zástupcovia Helsinského výboru sa spolu s Jánom Orlovským, riaditeľom Nadácie otvorenej spoločnosti, Milanom Šagátom, riaditeľom o.z. Via Iuris a Martinom Suchým z Nadácie zastavme korupciu zúčastnili odborného diskusného panelu, v ktorom hodnotili niektoré aspekty stavu dodržiavania ľudských práv a princípov právneho štátu na Slovensku.

Zhodli sa na tom, že legislatívnu a inštitucionálnu základňu právneho štátu je síce potrebné ďalej vylepšovať, ale najväčší problém na Slovensku predstavuje implementácia a aplikácia právnych noriem a efektívne fungovanie inštitúcií. Medzi príčiny možno zaradiť nízku úroveň politickej kultúry, vysokú mieru korupcie, absenciu skutočnej nezávislosti ústavných orgánov, zneužívanie mocenského postavenia a následnú pretrvávajúcu beztrestnosť, nedostatočné vzdelávanie k demokracii a ľudským právam a z toho vyplývajúcu nízku mieru občianskej participácie a vysokú miery nedôvery občanov v inštitúcie.

Ombudsmanské ďakujem

Dňa 10.12. 2019 sa v bratislavskom Bináriu v Mlynskej doline sa uskutočnilo stretnutie prof. Márie Patakyovej verejnej ochrankyne práv so zástupcami ľudskoprávnych organizácií z príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Tradícia týchto stretnutí sa datuje do čias pôsobenia predchádzajúcej ombudsmanky dr. Jany Dubovcovej, ktorá sa tiež zúčastnila podujatia. Prof. Patakyová aj toho roku udelila svoje ocenenia organizáciám, ktoré svojou praktickou činnosťou prispievajú k zlepšovaniu ľudskoprávneho postavenia rôznych skupín obyvateľstva. Toho roku získali ocenenia napríklad pani Oľga Mosnáková, ktorá prežila holokaust a v súčasnosti sa snaží zvyšovať bdelosť voči prejavom extrémizmu medzi mládežou. Ďalšou ocenenou bola organizácia ETP Slovensko, ktorá dlhé roky realizuje programy napomáhajúce integrácii osôb z marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti.

Helsinský výbor pre ľudské práva dlhodobo spolupracuje s kanceláriou Verejnej ochrankyne práv v rámci svojich vzdelávacích projektoch, pri organizácii letných škôl a pri organizácii Olympiády ľudských práv, ktorej je HVS už niekoľko rokov odborným garantom.

Prvý žilinský summit 2019/2020 projektu Create&Control

V dňoch 13. – 15. decembra sa v Žiline uskutočnil prvý tohtoročný pracovný summit študentského projektu Create&Control, realizovaného občianskym združením Pomáhame druhým zo Žiliny.

Projekt Create&Control bol ocenený v roku 2017 ombudsmankou Máriou Patakyovou ako významná mládežnícka iniciatíva, ktorá prispieva k zlepšovaniu ľudskoprávneho prostredia na Slovensku.

Helsinský výbor spolupracuje s projektom C&C už tretí rok, jeho predseda Kálmán Petőcz je členom poroty a odborný poradca projektu a participoval aj na prvého tohoročného summitu 14. a 15. decembra.

Na summite sa zúčastnili tímy zo 20 stredných škôl na Slovensku. Riešili ťažký problém, ako sa medzinárodné spoločenstvo pozostávajúce zo štátov s rôznorodým politickým režimom má vysporiadať s akútnou teroristickou hrozbou a zároveň rešpektovať základné ľudskoprávne zásady.

Diskusný večer Bratislava Policy Institute

Dňa 18. 12. prijal predseda Helsinského výboru Kálmán Petőcz pozvanie programového riaditeľa Bratislava Policy Institute (BPI) Michala Vašečku na diskusný večer. Večery Michala Vašečku organizované BPI sú venované aktuálnym spoločnským a politickým témam.

Témou tohto večera bolo slovensko-maďarské spolužitie, druhým diskusným partnerom bol Zoltán Szalay, literát, publicista a právnik. V ostatných rokoch sa mohlo zdať, že slovensko-maďarské vzťahy sa stali takmer bezproblémovými. Diskutujúci sa zhodli, že je to tak najmä vďaka zhode rôznych okolností, ktoré presmerúvajú vášne iným smerom. Naďalej však pretrvávajú niektoré faktory – napr. nevyjasnenosť postoja k spoločnej histórii, absentujúce interkultúrne a ľudskoprávne vzdelávanie, selektívna kolektívna pamäť, prítomnosť nacionálneho populizmu na oboch stranách hraníc, malý prienik medzi slovenskou a maďarskou menšinovou občianskou spoločnosťou na Slovensku – ktoré sú potenciálnymi zdrojmi možných ďalších napätí.

Videozáznam z večera si môžete pozrieť tu .

List pani prezidentke

Dňa 30. októbra 2019 poslal predseda HVS Kálmán Petőcz v mene Helsinského výboru a v mene členov za občiansku spoločnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť list prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

V liste ju požiadal, aby uplatnila svoju právomoc podľa čl. 102, ods. 1, písm. o) Ústavy SR a po doručení do Prezidentskej kancelárie v ústavnej lehote vrátili Národnej rade SR novelizáciu zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani schválenú zákonodarným zborom dňa 28. októbra 2019, pre jej zjavný nesúlad s niektorými základnými občianskymi a politickými právami zaručenými Ústavou SR a medzinárodnými ľudskoprávnymi dohovormi, ktorými je SR viazaná. (Novela zákona by zaviedla 50-dňové moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov verejnej mienky pred dňom konania volieb.)

K listu predseda HVS pripojil uznesenie rady vlády č. 223/2019 z 20. júna 2019, ktoré v celosti navrhla občianska komora rady a podarilo sa ho presadiť po ostrej diskusii tesnou väčšinou. Uznesenie vyzýva vládu, aby prikročila k pozitívnym úpravám oboch volebných zákonov a odstránila z nich prvky, ktoré sú v zrejmom rozpore s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky. (Uznesenie si môžete prečítať na tejto stránke v sekcii Rada vlády.)

Ako vieme, stal sa však pravý opak. Obídením štandardného legislatívneho procesu vládne strany respektíve vládni poslanci a poslankyne namiesto pozitívnych zmien prijali niekoľko zmien, ktoré postupne obmedzujú volebné právo a férovú politickú súťaž.

(Pozn.: Zákon prezidentka vrátila parlamentu, ten ho však opätovne schváli. Následne prezidentka zákon napadla na Ústavnom súde. Ústavný súd tesne pred Vianocami 2019 predbežným opatrením pozastavil účinnosť zákona, čiže pre parlamentné voľby zatiaľ naďalej platí 14-dňové moratórium na zverejňovanie prieskumov, zavedené zákonom z roku 2013. O prípadnom úplnom zrušení moratória bude Ústavný súd rokovať neskôr.)

Pridaj komentár