Archív aktualít roku 2020

Nový člen Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) z našej organizácie

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 31. januára 2020 vymenovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky a § 3a ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení zákona č. 136/2003 Z. z. Kálmána Petőcza za člena Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) s účinnosťou od 1. februára 2020. Vlani vymenovala Dagmar Hornú za členku Správnej rady SNSĽP vo svojej kompetetncii ombudsmanka Mária Patakyová. Helsinský výbor pre ľudské práva má v súčasnosti v Správnej rady SNSĽP dvojnásobné zastúpenie.

Stanovisko členiek a členov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť

Slovenská republika čelí v posledných týždňoch spolu s ostatnými štátmi sveta krízovej situácii vyvolanej pandémiou COVID-19. Vláda SR, ktorá vznikla po voľbách 29. februára 2020, začala plniť svoje povinnosti v ťažkých podmienkach. Ceníme si viaceré kroky, ktoré v záujme zvládnutia krízy vykonali vláda SR, príslušné orgány, inštitúcie, parlament SR, samospráva ako aj mimovládne organizácie a občianske iniciatívy. Veľkú občiansku zodpovednosť prejavili tiež občianky a občania našej krajiny. Oceňujeme aktivity prezidentky Slovenskej republiky, ktorými významne prispela k riešeniu akútnych situácií a tiež zásadné postoje verejnej ochrankyne práv.

So znepokojením však vnímame, že dochádza k zásahom do ľudských práv mnohých ľudí a skupín. My, zástupcovia a zástupkyne občianskej spoločnosti v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej „rada vlády“) preto pripomíname dôležitosť uplatnenia princípov demokratického právneho štátu za každých okolností. Pripomíname tiež nevyhnutnosť rešpektovania imperatívu neodňateľnosti ľudských práv, ktorý je zakotvený v Ústave SR a v medzinárodných normách. Tieto princípy platia aj v čase krízy.

Niektoré základné práva a slobody je síce možné obmedziť, ale musí sa to diať na základe zákona, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Obmedzenia nesmú neodôvodnene diskriminovať niektoré skupiny osôb. Ochrana života je prioritná, ide však aj o kvalitu života. Tá spočíva v napĺňaní všetkých ostatných ľudských práv a slobôd – občianskych a politických, rovnako ako hospodárskych, sociálnych a kultúrnych a v rešpektovaní hodnôt rovnosti, dôstojnosti, spravodlivosti.

Apelujeme na vládu a všetky príslušné orgány a inštitúcie, aby uvedené zásady dôsledne dodržiavali počas trvania mimoriadnej situácie ako aj po jej skončení, pri plnení vládneho programu. Veríme, že tomu môžu pomôcť aj odporúčania týkajúce sa ľudských práv a princípov právneho štátu, ktoré adresujeme vláde SR i ostatným orgánom krízového riadenia.

29. apríla 2020

 • Martin Bútora, člen rady vlády
 • Michal Davala, člen rady vlády
 • Peter Guráň, člen rady, podpredseda Výboru pre deti a mládež
 • Dagmar Horná, členka rady vlády
 • Martin Macko, člen rady, podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb
 • Adriana Mesochoritisová, členka rady vlády, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
 • Silvia Miháliková, členka rady vlády
 • Laco Oravec, člen rady vlády
 • Michal Vašečka, člen rady vlády, podpredseda Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
 • Marcel Zajac, člen rady vlády, podpredseda Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie
 • Kálmán Petőcz, podpredseda rady vlády

Prílohy: